Order- & Retourbeleid

Vijf Sterren Slagerij B.V. / VSS Meat B.V.

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1.Alle leveringstijden worden door de opdrachtnemer steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van de opdrachtnemer eventueel benodigde gegevens door de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd
als een op zich staande transactie


Artikel 3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slecht als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever de opdrachtnemer bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
​​​​​​​

Artikel 4.De door de opdrachtnemer te leveren waren reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer.


Artikel 5.Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer- kosten voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6.Het aannemen van de waren door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.


Artikel 7.
Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan de opdrachtnemer kennis geeft, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende waren alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat de opdrachtnemer omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.


Artikel 8.
​​​​​​​Alle getoonde afbeeldingen op deze website dienen ter illustratie, aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend.

Bestelvoorwaarden


Artikel 1.

Bestellen op onze website kan al vanaf €25,-.

Artikel 2.

Bestellingen tot €75,- kunnen uitsluitend worden afgehaald op de daarvoor ingestelde dagen en tijden, deze tijden genereert de website automatisch na het invullen van de klantgegevens. Het afhalen van bestellingen is mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 - 16:00


Artikel 3.

Bestellingen vanaf €75,- kunnen worden bezorgd, hiervoor rekenen we een toeslag van €4,95 per bestelling.

Artikel 4.
Bestellingen vanaf €175,- worden gratis bezorgd.


Artikel 5.
De webshop genereert aan de hand van uw klantgegevens de meest ideale bezorgtijden & -dagen. Hiermee proberen wij onze routes zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te richten. Er kan niet van deze gegenereerde routes worden afgeweken.


Artikel 6.

Voor alle bestellingen geldt A voor C; vóór 23:59 besteld is overmorgen in huis (mits uw adres binnen onze bezorgregio valt).Retourbeleid


Artikel 1.

Retour zendingen worden door de opdrachtnemer niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.


Artikel 2.

Het in de vorige bepaling van dit artikel geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van de opdrachtnemer en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.


Artikel 3.

Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.